ГоловнаБібліотекаВимоги до статей

Вимоги до статей для бюлетеню

Вимоги до оформлення статей:

 • Статті оформляти відповідно до вимог Департаменту атестації кадрів МОН України.
 • Обсяг статті не повинен перевищувати 10–12 сторінок, надрукованих через 1,5 інтервала з полями: 2 х 2 х 2 х 2. Текст статті подається у редакторі MS WORD шрифтом Times New Roman, розміром 12 на аркуші А 4. Автору (-ам) необхідно вказати свій науковий ступінь (кандидат або доктор), назву установи, в якій він (вони) працює (-ють), електронну адресу, телефон.
 • Перед подачею статті автор повинен старанно перевірити правильність літератур-ного викладу тексту, не допускати неточних формувань, неправильно побудованих речень, які перекручують зміст і утруднюють розуміння тексту.
 • До статті додаються анотації українською та російською мовами (декілька речень). Вказати прізвище, ім'я, по батькові автора (-ів), назву статті, ключові слова.
 • Анотацію англійською мовою подавати на сторінку, включно з прізвищами авто-рів, назвою статті та ключовими словами. Текст подавати через 1 інтервал, поля: 2 х 2 х 2 х 2.
 • Вказати УДК.
 • Підписи в таблицях подавати 11 розміром шрифту і робити посилання в статті на таблиці.
 • Рисунки і графіки не повинні виходи за поля (цифри і надписи подавати 12 розмі-ром шрифту і уникати скорочення слів). Усі літературні й цифрові позначення на рисунку повинні мати пояснення в підтекстовці. На кожне фото або рисунок обов'язково робити посилання в тексті.
 • Іноземні прізвища в тексті даються в українській транскрипції, а в списках літератури – в іноземній.
 • Бібліографічний список оформляти відповідно до вимог, опублікованих в Бюле-тені ВАК України № 3, 2008 р.; нумерувати джерела в статті 1, 2.... відповідно до розташування в бібліографічному списку. Літературу подавати із зазначенням у тексті посилання на цитовану роботу – цифрами в квадратних дужках, наприклад [6], [2–4], [1, 3, 5].
 • Відповідно до правопису розрізняти тире і дефіс (наприклад: 7–12 см, 10–14 днів, 3–4 га, вересень – жовтень, d-фруктоза, мікро- і ультрамікроелементи.
 • Між ініціалами і прізвищем згідно з правилами ставити інтервал (С. А. Іванов, П. Р. Петров).
 • Назву статті подавати 11 розміром великими літерами з двома інтервалами між словами.
 • Роки вказувати таким чином: 2008 р., 2009–2011 рр., 1996/98 р., або 1996/98 вегетаційний рік.
 • Після цифрових назв не ставити крапку (наприклад: 3 хв, 68 кг, 30 г, 350 грн, 7 млн, 2 млрд та ін.), але шт., тис. тощо.
 • До статті додавати лист установи з проханням надрукувати в збірнику статтю того чи іншого автора, рецензію, а також акт експертизи.
 • Паралельне публікування в інших виданнях статті, надісланої автором до редакції журналу, не допускається.
 • Редакція надсилає автору статтю, підготовлену до набору, щоб отримати його згоду на публікацію.
 • Примірник видання можна отримати в редакції Інституту.
 • Електронна адреса редакції Інституту: red.isgsz@mail.ru

Редколегія Інституту зернових культур НААН України

Увага ! Тимчасово «Бюлетень» приймає публікації до друку на безоплатній основі.