ГоловнаБібліотекаІнформація про бюлетень

НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ – «БЮЛЕТЕНЬ ІНСТИТУТУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА СТЕПОВОЇ ЗОНИ НААН УКРАЇНИ»

Науково-виробничий журнал «Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН України» заснований у 1931 р. як друковане видання Науково-дослідного Інституту кукурудзяно-соргового господарства Всесоюзної академії сільськогосподарських наук. До 1956 р. збірник виходив не регулярно, оскільки в першу чергу потрібно було напов-нити науковими статтями центральні друковані періодичні видання.

В постанові від 14 лютого 1956 р. "О мерах по улучшению работы научно-исследо-вательских учреждений по сельскому хозяйству" був записаний пункт про перейменування і організацію Всесоюзного науково-дослідного інституту кукурудзи", в зв'язку з цим збірник одержав назву "Бюллетень ВНИИ кукурузы". Під такою назвою було віддруковано 80 накладів журналу. Кількість примірників кожного накладу коливалася у межах 1500–2000; періодичність – двічі на рік. Журнал був російськомовним.

Збірник, як і установа, вподовж свого існування кілька разів змінював свою назву. Але важливо те, що значення видання, починаючи з 1956 р., помітно зросло в сфері сільськогосподарської науки.

З набуттям Україною незалежності та в період становлення державної науки і освіти наповнення журналу та його структура зазнали суттєвих змін, він став україномовним. При формуванні кожного випуску "Бюлетеня" редколегія чітко дотримується вимог Вищої атес-таційної комісії. Періодичне видання впродовж всього часу свого існування є фаховим. Тут публікуються результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата сільськогосподарських наук. При черговому перейменуванні установи у 1996 р. журнал дістав назву "Бюлетень Інституту зернового господарства". Під цією назвою опублі-ковано майже 40 накладів збірника.

Сьогоднішню назву журнал отримав у 2011 р. Незабаром плануються деякі нововведення з метою розширення читацької аудиторії, до того ж Державну установу Інститут сільського господарства степової зони НААН України у 2016 р. перейменовано в Інститут зернових культур НААН України.

В "Бюлетені" публікуються статі і матеріали узагальнюючого, проблемно-постановочного та методичного характеру з питань сільськогосподарської галузі, а також присвячені визначним датам в житті Інституту та ювілярам. Тут оприлюднюються результати досліджень не тільки вчених Інституту, а й науковців, які плідно працюють в інших науково-освітніх закладах.

Видання розраховане на наукових працівників дослідних установ, професорсько-викладацький персонал сільськогосподарських вузів і технікумів, докторантів, аспірантів, студентів, спеціалістів у галузі сільського господарства.

За період існування видання в редколегії успішно працювали такі знані вчені, як А. І. Задонцев, Й. К. Артюхов, Ф. Є. Немлієнко, В. В. Пругло, П. І. Сусідко, Д. С. Фільов, Б. П. Соколов та багато інших. Зараз редакційна колегія налічує 28 докторів наук, в тому числі 5 іноземних та 9 з інших науково-освітніх закладів України і 7 кандидатів наук. До складу редколегії входять відомі вчені – академіки: В. С. Циков, Б. В. Дзюбецький, Є. М. Лебідь, В. С. Козир. Це уможливлює проводити об’єктивне як внутрішнє, так і зовнішнє рецензування матеріалів, що надходять до редакції. Головним редактором зазвичай призначається діючий директор Інституту, нині його функції виконує доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН України Анатолій Васильович Черенков. Редактором вже тривалий час працює Лариса Олексіївна Клименко.

Кожний новий випуск збірника формується редколегією відповідно до положення про рецензування та допускається до друку за рішенням вченої ради Інституту. Редколегія залишає за собою право вносити редакційні зміни до матеріалів, що надійшли до редакції: скорочувати, відхиляти рукописи, які не відповідають тематиці чи вимогам з оформлення. Категорично забороняється передрукування матеріалів опублікованих в "Бюлетені". Автор при надані матеріалів для публікації у збірнику погоджується на розміщення статті на сайті журналу та передачу тексту третім особам з метою забезпечення можливості цитування і підвищення рейтингу автора і видання. Публікація статей – на безгонорарній основі.

Головною метою видання є ознайомлення наукової спільноти з результатами досліджень у сфері сільського господарства, забезпечення чи продовження наукової дискусії за межами колективу засновника журналу з теоретичних, методичних та прикладних питань, залучення професійної частини суспільства до впровадження інноваційних напрацювань вітчизняних науковців.

Перед виданням поставлені такі завдання:

  • забезпечення прозорого, об’єктивного, незаангажованого рецензування прийнятих до розгляду матеріалів;
  • формування фахового складу редакційної колегії видання з повним охопленням спеціалізації сільськогосподарської сфери;
  • упорядкування атестаційного процесу науковців різних рангів через виявлення рейтингів у науко-метричних базах даних;
  • допомога у функціонуванні аспірантури, докторантури, діяльності спеціалізованої ради Д 08.853.01 із захисту кандидатських та докторських робіт зі спеціальностей 06.01.05 "Селекція і насінництво" та 06.01.09 "Рослинництво";
  • висвітлення результатів експериментальних досліджень і передового досвіду для ознайомлення спеціалістів господарств, фермерів, керівників агрокорпорацій з напрацюваннями вчених Інституту і мережі його дослідних станцій;
  • розширення партнерських відносин з вітчизняними та закордонними видавництвами, науково-освітніми закладами, спеціалізованими бібліотеками;
  • дотримання гарантованого видання чергового номеру у визначені терміни.

Політика журналу заснована на дотриманні Етичного кодексу вченого України і відповідає принципам новизни, актуальності, об’єктивності та захисту авторського права. З виданням можна ознайомитись у вільному доступі на веб-сайті (http://www.institut-zerna. com/library/bulletins.htm), а також на сайті Національної бібліотеки ім. В. І. Вернадського. Примірники чергового накладу збірника розсилається відповідно до "Переліку установ і організацій, куди обов’язково належить надсилати наукові видання, в яких публікуються основні результати дисертаційних робіт" та за угодами між установами. Щоб придбати журнал на паперовому носії, потрібно звернутись до редакції Інституту, а потім перерахувати кошти на банківський рахунок установи.

Пріоритетним напрямом популяризації видання та підвищення його рейтингу є приєднання до науко-метричних баз даних Google Академії, РІНЦ, а на перспективу – до Scopus та Web of Science. Журнал має міжнародний стандартний серійний номер ISSN 2311-6609 друкованого періодичного видання; Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 18807-7607 ПР. Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 06.03.2015 № 261 "Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН України" черговий раз переатестовано і занесено до списку друкованих періодичних видань, що включаються до Переліку наукових фахових видань України. Діяльність редколегії та видавництво журналу регулюються статутом установи засновника та статутом "Бюлетеню".

Статті публікуються українською та англійською мовами, що уможливлює розширити межі читачів та авторський склад журналу. Протягом року у світ виходять 70–90 статей вчених сільськогосподарської галузі, з яких 30–50 % робіт належать авторам з інших установ і закладів, комерційних структур. Загальний обсяг сторінок в номері – близько 200.

Редакція журналу запрошує зацікавлених представників різних державних та комерційних структур до співпраці у сфері видання, поширення, фінансової підтримки "Бюлетеню" та пропаганди наукових досягнень Державної установи Інститут зернових культур НААН. За довідковою інформацією звертатись: м. Дніпропетровськ, вул. В. Вернадського, 14, ДУ Інститут зернових культур, тел./факс 0562 36-26-18;

red.isgsz@mail.ru