ГоловнаНовини

24 липня 2019

Програма кандидата

Програма кандидата на посаду директора Державної установи Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук Черчеля Владислава Юрійовича

Основна мета програми – відобразити поточний стан розвитку інституту й найбільш актуальні проблеми та напрями їх вирішення. Підготовлена програма базується на 25 річному досвіді роботи у ДУ ІЗК НААН, та на посаді заступника директора з 2009 року. Передусім, важливо вибудувати стратегічну лінію розвитку інституту на перспективу, на основі координації зусиль з Вченою радою та активного співробітництва з усім колективом. Це дозволить згуртувати колектив, усунути причини внутрішньої напруженості та ефективно вирішити першочергові потреби пов’язані з розвитком як наукових, так і виробничих підрозділів, створити незалежну платформу фінансового забезпечення та гідний рівень заробітку науковців, а також оновлення основних засобів наукових і виробничих підрозділів. Базовою передумовою формування стратегії розвитку ДУ ІЗК НААН для здійснення перелічених завдань є мобілізація наявних ресурсів установи та прийняття плану розвитку матеріально-технічного забезпечення.

Стратегія розвитку ДУ ІЗК НААН
В основу програми розвитку закладено дві фундаментальні засади: наступництво і стале оновлення, яке торкається всіх ланок діяльності установи: наукового, виробничого, освітнього, кадрового, матеріального, тощо. Необхідно зберігати і розвивати всі наукові надбання, які сформували сутність нашої установи та виходячи із реальностей, впроваджувати сучасний передовий досвід при вирішенні поточних і довгострокових завдань.

Установчі засади у діяльності інституту
 • - Інститут в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, національних галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу», Цивільним, Господарським, Бюджетним та Податковим кодексами України, іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Статутом Академії та Статутом Інституту.
 • - Інститут створено з метою проведення фундаментальних та прикладних досліджень у рослинництві, прискорення науково-технічного прогресу в галузі виробництва зерна на основі створення високопродуктивних сортів та гібридів зернових, зернобобових і технічних культур, розробки сучасних ресурсо- та енергозберігаючих технологій їх вирощування на продовольчі та фуражні цілі, а також насіння, вивчення біологічних і господарських особливостей тварин, закономірностей їх розвитку та росту, підвищення продуктивності та ефективного використання матеріальних, трудових та кормових ресурсів.
 • - Інститут, що діє як центральний регіональний центр наукового забезпечення агропромислового виробництва у Дніпропетровської, Запорізької, Полтавської і Черкаської областей, займається освоєнням і вдосконаленням прогресивних технологій у землеробстві, їх виробничою перевіркою, та здійснює трансфер інновацій в агропромислове виробництво регіону з урахуванням місцевих умов.
 • - Вчена рада Інституту є колегіальним органом управління науковою і науково-технічною діяльністю установи, яка виконує консультативно- дорадчі функції, затверджується за поданням Інституту наказом Академії терміном не більше як на три роки.
 • - Інститут здійснює освітню діяльність на третьому рівні вищої освіти, тобто проводить підготовку наукових кадрів через аспірантуру, докторантуру, стажування молодих науковців, підвищення кваліфікації наукових працівників.
 • - Фінансування державних науково-технічних програм Інституту та матеріально-технічного забезпечення здійснюється за рахунок бюджетних асигнувань. Інститут може мати фінансові надходження за науково-дослідні роботи, виконані згідно договорів з міністерствами, підприємствами та організаціями, а також від реалізації продукції та сировини, отриманої в результаті проведення науково-дослідних робіт та діяльності, пов’язаної з впровадженням науково-технічної продукції.

Перспективи розвитку науково-технічної та освітньої діяльності
В основу діяльності інституту, перш за все, покладено виконання програм наукових досліджень, забезпечення їх якості за належного кадрового потенціалу, впровадження розробок у виробництво. На сьогодні найбільш актуальним є :
 • - якісне завершення завдань ПНД, які заплановані до 2020 р. та оптимізація досліджень на наступну п’ятирічку, активна участь у конкурсних програмах не академічного галузевого фінансування;
 • - з метою підтримки високого рівня проведення досліджень вишукати можливості залучення інвестицій в розвиток сучасної матеріально- технічної бази інституту;
 • - організувати централізований моніторинг національних і зарубіжних грантових програм в рамках специфіки наукових досліджень в установі;
 • - акредитація наукових лабораторій (проведення ремонтних робіт, оновлення обладнання, оформлення документів), підключення до програм створення державних ключових лабораторій (ДКЛ);
 • - забезпечення діяльності технічного комітету 170, вишукати можливості державного фінансування і підтримки роботи зі стандартизації, сприяти розробленню вітчизняних національних стандартів групи ДСТУ для захисту інтересів вітчизняного виробника;
 • - розвиток бази науково-освітньої діяльності за спеціальністю 201 Агрономія (забезпечення наповнення ліцензійного обсягу аспірантури, формування викладацького складу, складання освітньо-наукових програм та дотримання їх виконання, проведення лекцій, видавництво підручників, посібників та методичних рекомендацій з практичних занять);
 • - оформлення докторантури (забезпечити, щорічне приймання докторантів на рівні 1-2 осіб), довести кадровий потенціал з докторів наук установи до 20 осіб, впровадити матеріальне заохочення докторантів після захисту;
 • - сприяти розвитку наукових шкіл в інституті з високим авторитетом у науковому світі, запланувати видання стосовно досягнень таких шкіл та визначити програму їх розвитку в подальшому;
 • - удосконалювати наукове фахове видання журнал «Зернові культури», забезпечити своєчасне періодичне видавництво, актуальне наповнення і просування сайту журналу в інтернеті, отримання on-line ISSN, запровадити англійську версію видання, зареєструватись у науко-метричній базі цитування Web of Science, увійти до переліку фаховий видань «Категорії А»;
 • - на постійній основі здійснювати контроль за кількістю публікацій у провідних фахових виданнях, включених до баз даних Scopus і Web of Science. Вважати за необхідне кожному професору, д. н. щорічно опублікувати не менше 2 статей в цих виданнях, а кандидату наук – не менше 1 статті з метою підвищення авторитетності нашої установи і співробітників при участі в атестаціях та конкурсах з отримання грантів;
 • - планування, моніторинг та реалізація наукометричної роботи співробітників інституту;
 • - сприяти створенню професійної електронної бібліотеки книг, наукових та науково-прикладних журналів, аудіо- та відеоматеріалів, запровадити роботи щодо оцифрування бібліотечних фондів для зручності роботи науковців і аспірантів;
 • - запроваджити на постійній основі підвищення кваліфікації наукових кадрів за рахунок стажувань у вітчизняних закладах та міжнародного стажування (участь у грантових програмах, використання домовленостей з закордонними партнерами, стажування за обміном молодих вчених і науковців);
 • - для повноцінного здійснення програми стажування науковців закордоном та можливості підвищення статусу співробітників організувати курси із вивчення англійської мови та отримання сертифікатів В2, для сприяння цьому процесу розробити порядок заохочення науковців до вивчення іноземної мови;
 • - створити умови для активної участі молоді і співробітників інституту в міжнародних, всеукраїнських, регіональних і міських конкурсах науково-дослідних робіт та рейтингових змаганнях;
 • - активно залучати співробітників інституту до роботи експертної спільноти, як у державних рейтингових конкурсах так і на платній основі у виробництві;
 • - розробити економічно-матеріальні зв’язки з виробництвом при укладанні договорів на впровадження розробок лабораторій та наданні наукових послуг виробництву;
 • - на постійній основі здійснювати пропаганду через ЗМІ, видавництва, сайт інституту, соціальні ресурси, через участь в державних і академічних заходах, тощо, як діяльності установи в цілому, так і її новітніх розробок з метою покращення результативності маркетингової діяльності;
 • - підвищення престижу наукової праці в суспільстві. Популяризація науки.

Перспективи розвитку виробничої бази та майнового комплексу інституту
Розвиток матеріальної бази є необхідною умовою подальшого існування наукової установи та здійснення її діяльності. Проблема оновлення ресурсної бази інституту пов’язана з тривалою відсутністю цільового фінансування відповідних статей. З метою оновлення лабораторного обладнання планується залучати всі можливості: грантову підтримку, співробітництво з іноземними та вітчизняними компаніями, підключитись до програм створення державних ключових лабораторій. В першу чергу, необхідно забезпечити устаткуванням лабораторії методів збереження та стандартизації зерна і лабораторія біотехнології, які плануються під акредитацію. Для оновлення машино-тракторного парку насамперед необхідно в найближчій перспективі придбати трактор другого тягового класу та сучасний комбайн. Відновити опалення в корпусах розміщених на Дослідному господарстві, провести ремонтні роботи в кабінетах. Модернізувати токове господарство, зокрема розглянути можливість будування критого току.

Міжнародне співробітництво і можливість залучення інвестицій
Головна задача діяльності в цьому напрямі – розвиток міжнародних зв‘язків на всіх рівнях наукового процесу. Співробітництво на міжнародному рівні потенційно розділяється на внутрішнє (робота з іноземними контрагентами зареєстрованими в Україні та надання наукових послуг з випробування їхніх розробок, проведення спільних нарад, конференцій, днів поля, обмін науковою інформацією) та зовнішнє (подовження прямих контактів з уже налагодженими зв’язками в Болгарії, Греції, Польщі, Китаї, Білорусі, Казахстані, США, ПАР, тощо та пошук нових партнерів). У продовженні міжнародного співробітництва провести моніторинг на можливість:
 • - запровадження закордонних наукових стажувань для науковців і аспірантів усіх структурних підрозділів;
 • - контактів із закордонними ВУЗами з питань взаємного обміну науковою інформацією та делегаціями вчених (наукові стажування, підвищення кваліфікації, спільне наукове керівництво, проведення досліджень в біологічній і аграрній сферах);
 • - проведення спільних зарубіжних нарад, конференцій, симпозіумів, тощо;
 • - встановлення партнерських відносин з провідними науково- дослідницькими центрами зарубіжних держав, реалізація спільних проектів та досліджень;
 • - використання зв’язків з провідними європейськими науковими інститутами для забезпечення залучення Інституту як партнера для участі в грантових програмах, спрямованих на закріплення партнерства Україна – ЄС (зокрема, у програмі Горизонт-2020). Розвиток міжнародного співробітництва в галузі селекції, насінництва, технологій, землеробства, тваринництва.

Формування фінансового забезпечення установи
Програми наукових досліджень в установі і розвиток матеріально- технічного забезпечення здійснювались за рахунок бюджетних асигнувань та через наповнення спеціального фонду надходженнями за науково-дослідні роботи і впровадженням науково-технічної продукції. Останнього часу підтримка держави значно зменшується і інститут отримав менше 40% коштів з державного бюджету порівняно з минулорічними показниками, які теж не покривали всі витрати пов’язані із виконанням програм наукових досліджень. Для сталого розвитку наш річний оборот фінансових ресурсів повинен становити не менше 55 млн. грн. Плановий загальний оборот фінансів у 2019 р. в інституті знаходиться в межах 35 млн. грн. і складається від надходжень на спеціальний фонд 28 млн. грн., інше покривається за рахунок державного бюджету. У 2019 р. інститут за рахунок наукової і виробничої діяльності отримав 17 млн. грн. з яких 73,5 % кошти від реалізації батьківських компонентів гібридів кукурудзи, в тому числі 38,8 % роялті за ліцензійними угодами. Це дозволило в першому півріччі фінансуватися виключно за рахунок селекційного надбання і його реалізації в насінництві. Вважаю, що в умовах недостатнього фінансування найважливішим завданням необхідно активізувати всі наукові підрозділи у формуванні нових наукових проектів за конкурсною і договірною тематиками. Створення умов для розкриття творчого потенціалу науковців та стимулювання найбільш результативних з них розглядаю як пріоритетне завдання у роботі дирекції. Упорядкування маркетингової платформи для максимальної реалізації наукової продукції, повинно передбачати проведення комплексу заходів для підвищення надходжень за наукоємну продукцію і стимуляції співробітників виконавців наукових завдань.

Програми соціальної діяльності
Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя і здоров’я членів трудового колективу, регулюються законодавством та колективним договором. Планується максимально забезпечити здоровий психологічний клімат в колективі, створивши комфортні умови для роботи, відпочинку, дозвілля, самореалізації і підвищення професійного рівня. Першочерговими задачами у соціальній сфері будуть:
 • - вирішення нагальних соціально-побутових проблем кадрових та молодих співробітників;
 • - ініціювання переведення деяких зайвих приміщень у житловий фонд, за рахунок чого уможливлюється забезпечити житлом співробітників інституту;
 • - покращення комфортних умов на робочих місцях;
 • - фінансова допомога при лікуванні;
 • - планування щорічних медоглядів членів колективу;
 • - безкоштовне харчування на другому відділені.
Вирішення цих задач передбачає забезпечення в науковому колективі інституту творчого мікроклімату для розвитку кожного члена колективу і плідної наукової, науково-практичної та організаційної діяльності. Усвідомлюю всю складність роботи в сучасних умовах, але вірю в успіх, оскільки розраховую на підтримку колективу, в якому працюю понад 25 років.

Завантажити програму

З повагою та сподіваннями на співпрацю!

Повернутися до списку