ГоловнаОсвітній процесАттестація аспірантів у лютому 2023 року!!!

О Г О Л О Ш Е Н Н Я

У лютому 2023 року відбудеться заслуховування звітів аспірантів ІІ-IV років навчання з виконання плану аспірантської підготовки за 2022 рік та тем дисертаційних робіт і робочих програм аспірантів

І року навчання

ЗВІТИ

У звіті викладаються результати виконання індивідуального плану роботи аспіранта за звітний період зокрема за такими напрямами:

 • робота над дисертацією (формулювання теми дослідження, обґрунтування її актуальності, аналіз українських і зарубіжних наукових джерел з теми дослідження, аналіз нормативно-правової бази тощо);
 • визначення методології, вивчення та вибір методів дослідження (визначення/уточнення мети, завдань, предмета, об’єкта дослідження; вибір методів дослідження);
 • аналіз результатів експериментального дослідження, перевірка одержаних результатів щодо їхньої статистичної значущості;
 • підготовка рукопису дисертації (підготовка матеріалів/написання розділів дисертації);
 • підготовка анотації дисертації;
 • упровадження результатів дисертаційного дослідження;

У звіті наводиться:

 • публікації (скільки опубліковано/подано до друку/підготовлено до друку статей у наукових фахових виданнях України; статей у наукових періодичних виданнях інших держав з напряму, з якого готується дисертація, статей у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of Science та тез виступів на науково-практичних конференціях);
 • навчальна робота (складено іспитів з філософії, іноземної мови, спеціальності; складено заліки з навчальних дисциплін)
 • участь у науково-дослідній роботі лабораторії, відділу;
 • апробація результатів та висновків дослідження на науково-практичних конференціях та семінарах тощо;
 • стажування, участь у грантових проектах, конкурсах тощо.

Зразок звіту

Вимоги до оформлення звіту ідентичні до вимог оформлення дисертації

РОБОЧІ ПРОГРАМИ

Для планування теми дисертаційного дослідження аспірант разом із науковим керівником окреслюють наукову проблему, яка буде розв’язана.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії повинна містити нові науково-обґрунтовані результати проведених досліджень, які розв’язують конкретне наукове завдання, що має істотне значення для певної галузі науки.

Робоча програма виконання дисертації складається за структурою:

 • актуальність обраної теми
 • мета і завдання досліджень
 • наукова новизна досліджень
 • методика проведення досліджень
 • форма закінчення роботи

Зразок робочої програми

Звіти та робочі програми надаються до аспірантури за підписами на титульному листі аспіранта на наукового керівника

Аспіранти, які не виконують індивідуальний план роботи без поважних причин, на підставі висновків атестації наукового керівника і Вченої ради інституту підлягають відрахуванню