ГоловнаЦМНЦПоложення про ЦМНЦ

СХВАЛЕНО
Зборами
Центрального міжрегіонального
наукового центру НААН,
Прот. № ____від 23 травня 2019 р.
ЗАТВЕДЖУЮ
Президент НААН,

______________ Я.М. Гадзало
«____» ______________ 2019 р.

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЦЕНТРАЛЬНИЙ МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР НААН

 1. Загальні положення
  1. Центральний міжрегіональний науковий центр (далі – Центр) у системі Національної академії аграрних наук України (далі – НААН) створено рішенням Президії НААН 16/01 від 31 жовтня 2018 року, з метою підвищення ролі аграрної науки та освіти в розробці і реалізації ефективної регіональної аграрної політики за умов децентралізації влади областей, орієнтованої на широке використання сучасних досягнень вітчизняної науки і міжнародного досвіду в аграрній сфері та розвитку сільських територій, забезпечення поєднання загальнодержавних і регіональних інтересів.
  2. Центр є структурним підрозділом НААН з організації регіонального і міжрегіонального співробітництва, який координує наукові дослідження та організацію впровадження їх результатів (інновацій) для суб'єктів аграрного підприємництва та соціально-економічного розвитку сільських територій відповідних регіонів, спрямовує зусилля вчених визначеного переліку наукових установ та закладів вищої освіти різної спеціалізації, розміщених в зоні діяльності та віднесених до сфери координації центрів незалежно від їх відомчої належності на вирішення поставлених завдань. Головною науковою установою Центру є Державна установа Інститут зернових культур НААН. Головою Центру є керівник головної наукової установи. Вищим науково- координаційним органом центру є Науково-координаційна рада.
  3. Положення про Центральний міжрегіональний науковий центр НААН розроблене з урахуванням Типового положення, схваленого Президією НААН (постанова № 16/01 від 31.10.2018, протокол № 16). Проект Положення обговорено на установчих зборах представників засновників Центру та затверджується Президентом НААН.

   Юридична адреса головної наукової установи: Державна установа Інститут зернових культур НААН, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 14, 49027, Україна,

   e-mail: inst_zerna@ukr.net,

   тел./факс (0562) 36-26-18.

  4. Діяльність Центру зосереджується на удосконаленні науково- інноваційного забезпечення для вирішення актуальних регіональних проблем в рамках пріоритетних напрямів розвитку аграрного сектору економіки та сільських територій визначених національним законодавством з метою удосконалення співробітництва з місцевими органами влади та суб’єктами аграрного підприємництва на відповідних територіях.
  5. НААН визначає організаційну побудову, головну наукову установу і систему управління Центрального міжрегіонального наукового центру. Оплата праці штатних співробітників, які забезпечують діяльність Центру регламентується діючим законодавством, положеннями НААН щодо її науково-дослідних інститутів. Головна наукова установа Центрального міжрегіонального наукового центру в своїх статутних документах враховує виконання функцій і повноважень, визначених типовим положенням поряд із виконанням основних функцій наукової установи НААН.
  6. До складу Центру входять наукові та інші установи НААН. визначені Президією НААН, а також наукові установи, вищі навчальні та інші заклади наукової та освітянської сфери в порядку, визначеному їх статутними документами.
  7. Завдання діяльності Центрального міжрегіонального наукового центру визначаються НААН та обласними державними адміністраціями Дніпропетровської, Запорізької, Черкаської та Полтавської областей, що входять до складу Центру, шляхом укладання спільних угод або підписання відповідних меморандумів.
  8. До сфери координації Центру увійшли наукові установи НААН і заклади аграрної освіти МОН України (згідно додатку), які розміщені на адміністративних територіях зазначених областей.
  9. Центр є відкритим для включення в сферу їх координації будь-яких наукових установ і закладів освіти Міністерства освіти і науки України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, інших центральних і регіональних органів влади на підставі відповідних внутрівідомчих розпорядчих актів, а також приватних та зарубіжних наукових установ і закладів освіти шляхом підписання відповідних угод або меморандумів.
  10. Включені до переліку наукові установи і заклади освіти, які віднесені до сфери координації Центрального міжрегіональним науковим центром, зобов'язані дотримуватись вимог, визначених у цьому Положенні. Участь наукових установ і закладів освіти у виконанні визначених завдань центрів є їх супутньою діяльністю і не відміняє їх функцій, завдань і повноважень визначених у власних статутних і інших нормативних документах.
  11. Центр у своїй діяльності керується чинними законодавчими та нормативно-правовими актами України, діє на підставі Положення про Центр, який затверджується президентом НААН у встановленому порядку.
 2. Головні завдання та функції
  1. Головними завданнями Центрального міжрегіонального наукового центру є:
   1. Сприяння розвитку співпраці наукових установ і закладів вищої освіти із місцевими органами влади та суб’єктами аграрного бізнесу, удосконалення наукового забезпечення для вирішення актуальних міжрегіональних і регіональних проблем інноваційного розвитку аграрного сектору та сільських територій.
   2. Розробка програм наукового та кадрового забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору та сільських територій регіонів, моніторинг стану їх виконання, сприяння широкому використанню високоефективних наукових розробок в зоні діяльності Центру.
   3. Узагальнення потреб регіонів, органів місцевого самоврядування та аграрного бізнесу в розвитку фундаментальних та прикладних досліджень науково-дослідними установами аграрного профілю та закладів вищої освіти на територіях визначених регіонів, підвищення рівня їх наукового потенціалу, розвиток інтеграції аграрної науки, освіти та аграрного бізнесу.
   4. Створення та ведення реєстру інноваційних продуктів і проектів (стартапів), сприяння організації та кооперуванню їх впровадження із зарубіжними науковими розробками та партнерами.
   5. Сприяння, створенню та координації діяльності відповідних наукових центрів для забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору та сільських територій в кожному регіоні та за потреби на територіях об’єднаних територіальних громад та адміністративних районів.
   6. Розвиток науково-технологічної системи трансферу інновацій, організація міжнародного співробітництва із відповідними науковими установами країн Європейського Союзу на умовах Угоди про євроасоціацію в інтересах регіонів, на які поширюється діяльність Центру.
   7. Координація здійснення заходів за участі наукових установ і закладів вищої освіти регіону з:
    • організації випробування завершених науково-дослідних робіт та адаптації їх до зональних ґрунтово-кліматичних, екологічних, соціально-економічних та інших умов;
    • організації маркетингових досліджень та трансферу інноваційних проектів в агропромислове виробництво в зоні діяльності Центру;
    • науково-консультаційного супроводу трансферу інновацій в зоні діяльності центру та поширення сільськогосподарської інформації для аграрних бізнес-структур та сільських громад, сприяння пошуку джерел інвестиційного забезпечення впровадження інновацій;
    • сприяння організації патентно-ліцензійної діяльності та забезпечення захисту прав суб'єктів права інтелектуальної власності в наукових установах НААН, що знаходяться в зоні діяльності Центру;
    • сприяння розвитку просвітницької діяльності, підвищенню інтелектуального потенціалу регіону.
  2. Для виконання своїх головних завдань Центр:
   1. Організує участь наукових установ та закладів вищої освіти з проведення незалежної оцінки стану і перспектив розвитку аграрного сектору та сільських територій в зоні своєї діяльності, розробляє рекомендації для регіональних і місцевих органів влади та самоврядування, організує розробку прогнозів (планування) науково-інноваційного і кадрового забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів.
   2. Координує участь наукових установ і організацій та закладів вищої освіти у розробці Концепцій та проектів регіональних програм розвитку галузей агропромислового виробництва та сільських територій, узагальнює та подає їх на розгляд центральних і місцевих відповідних органів влади, сприяє організації виконання програм інноваційного розвитку.
   3. Координує залучення вчених та фахівців наукових установ і закладів вищої освіти, незалежно від їх відомчої належності, для виконання комплексних наукових досліджень з проблем, що мають важливе значення для інноваційного розвитку аграрного сектору та вирішення соціально- економічних проблем сільських територій регіонів.
   4. Аналізує стан аграрної науки та освіти в зоні своєї діяльності. За результатами аналізу надає пропозиції НААН і відповідним центральним та місцевим органам влади для здійснення заходів, спрямованих на збереження і подальший розвиток наукового потенціалу та кадрового забезпечення регіону.
   5. Здійснює науково-методичне керівництво роботою на період створення і становлення аналогічних наукових центрів та інших структур інноваційного типу в кожному регіоні зони своєї діяльності.
   6. Розробляє заходи з організації та розвитку трансферно-технологічної інфраструктури на регіональному рівні.
  3. Положення (статути) нових наукових і інноваційних центрів НААН, які будуть створюватись безпосередньо в областях, що відносяться до сфери координації погоджуються НААН та обласними державними адміністраціями, реєструються відповідно до діючого законодавства.
 3. Голова Центру – керівник головної наукової установи Центру
  1. Головна наукова установа в особі Голови центру діє від імені Центру в межах повноважень, визначених цим Положенням.
  2. Для виконання завдань і функцій Центру головна наукова установа має право: укладати від імені Центру з міжрегіонального і регіонального співробітництва угоди з державними і самоврядними органами місцевої влади, громадськими, приватними і закордонними організаціями, установами, підприємствами та окремими громадянами на виконання науково-технічних та експертних робіт, організації впровадження результатів наукових досліджень, а також посередницьких, консультаційних, інформаційних та інших послуг визначених законодавством та даним Положенням. Спільними зусиллями із суб’єктами господарювання напрацьовувати інші механізми ділового і наукового співробітництва.
  3. Організовувати та координувати спільну діяльність учасників Центру щодо досягнення його завдань, залучати учасників Центру, інші наукові та освітянські установи до розробки та виконання проектів Центру.
  4. Створювати, в тому числі разом з іншими установами, в структурі Центру регіональні, районні, міжрайонні науково-інноваційні філії та інші відокремлені підрозділи інноваційного напрямку діяльності, формувати тимчасові творчі робочі групи (колективи) за участю вчених наукових установ і закладів освіти для виконання наукових досліджень та впровадження інновацій, залучати для виконання робіт спеціалістів на контрактній основі безпосередньо в Центрі, або в науковій установі, яка визнається ведучою у реалізації відповідних науково-дослідних або впроваджувальних заходів.
  5. Створювати в структурі Центру регіональні, районні, міжрайонні науково-інноваційні філії та інші відокремлені підрозділи інноваційного напрямку діяльності, формувати тимчасові творчі робочі групи (колективи) за участю вчених наукових установ і закладів освіти для виконання наукових досліджень та впровадження інновацій, залучати для виконання робіт спеціалістів на контрактній основі безпосередньо в Центрі, або в науковій установі, яка визнається ведучою у реалізації відповідних науково-дослідних або впроваджувальних заходів.
  6. Створювати в установленому порядку при Центрі експертні комісії, відповідні спеціалізовані науково-координаційні робочі групи, організовувати дорадчу діяльність, яка відповідає меті і завданням Центру.
  7. У встановленому порядку здійснювати ділові і наукові контакти з організаціями, фірмами та громадянами України, а також інших держав відповідно до чинного законодавства.
  8. Здійснювати пропаганду науково-технічних досягнень, сприяти видаванню журналів, збірників наукових праць, інших видань з тематики роботи Центру та виконання заходів щодо їх включення до міжнародних баз даних.
  9. Сприяти організації масових науково-практичних, комерційних та громадських заходів (форумів, конференцій, симпозіумів, семінарів, круглих столів, науково-тематичних виставок та ін.) для популяризації наукових розробок сільськогосподарської тематики для впровадження інноваційних продуктів в регіонах, популяризації та розширення діяльності Центру.
 4. Взаємодія Центру з обласними державними адміністраціями
  1. Центр разом з відповідними науковими установами, закладами вищої освіти і службами регіональних державних органів управління та самоврядування здійснює:
   1. Спільного визначення пріоритетних напрямів наукових досліджень та впровадження інновацій з метою модернізації агропромислової діяльності, участь у створенні програм науково-технічного забезпечення, організація контролю та звітності на регіональному рівні в межах завдань, виконуваних Центром.
   2. Здійснення спільних заходів щодо створення зональних та обласних наукових і інноваційних центрів на адміністративних територіях зони діяльності Східного міжрегіонального наукового центру, відкриття філій, інших суб’єктів інноваційного напрямку діяльності (наукових, індустріальних парків та технопарків, бізнес-інкубаторів та інше), організація проведення навчань, семінарів, виставок тощо.
   3. Організація розробок типових інноваційно-інвестиційних проектів (стартапів) з урахуванням природно-економічних та екологічних умов у регіонах та пропонування для їх впровадження відповідно до потреб регіонів.
   4. Здійснення спільних заходів щодо підтримки створення мережі консультаційних та дорадчих служб, організація надання фінансових, консалтингових, маркетингових, інформаційно-комунікаційних, юридичних, освітніх та інших послуг для забезпечення розвитку інноваційної діяльності в регіонах.
  2. Надає пропозиції МОН, Мінагрополітики та облдержадміністраціям щодо включення до складів тендерних комітетів представників Центрального міжрегіонального наукового центру.
  3. Організація виконання спільних заходів з підтримки та розвитку міжрегіонального співробітництва.
  4. Розробка спільних заходів з забезпечення взаємодії науки, освіти, виробництва, фінансово-кредитних та інших установ і організацій регіону для комплексного забезпечення впровадження інноваційних проектів.
  5. Разом із обласними державними адміністраціями розробляє механізми фінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів діяльності Центрального міжрегіонального наукового центру.
  6. Розробляє і вносить обґрунтовані пропозиції та інноваційні проекти для ефективного використання місцевих сировинних ресурсів, розвитку кооперації, біржової та інших видів оптової торгівлі в регіонах.
  7. Надає допомогу місцевим органам влади та самоврядування в організації тендерів та конкурсів на кращі інноваційні проекти для суб’єктів аграрного бізнесу із розвитку аграрного виробництва та сільських територій, в тому числі за участю іноземних партнерів.
 5. Координація діяльності мережі наукових установ і закладів вищої освіти
  Центр в межах своєї компетенції організовує:
  1. Залучення вчених визначеного переліку наукових установ і закладів вищої освіти для формування спільних робочих груп з організації виконання програм наукових досліджень й впровадження інновацій в регіонах, укладання договорів з обласними і районними держадміністраціями, об’єднаними територіальними громадами та суб'єктами підприємництва на виконання наукових досліджень, надання відповідних рекомендацій, створення спільних робочих груп для організації впровадження результатів наукових досліджень;
  2. Координацію участі науковців наукових установ і закладів вищої освіти відповідних регіонів у організації проведення тематичних аграрних виставок, пропагування впровадження інноваційних продуктів, проведення навчань, семінарів, науково-практичних конференцій, круглих столів та майстер-класів у регіонах;
  3. Залучення науковців наукових установ і закладів вищої освіти до створення спільних робочих груп для проведення наукових досліджень з питань формування завершеного пакету документів для впровадження інноваційно-інвестиційних проектів з агропромислової діяльності та розвитку сільських територій.
  4. Широке залучення студентів до проведення наукових досліджень та впровадження інновацій у складі консолідованих тимчасових робочих груп створених центрами, створення умов для проходження практики, участь у підготовці стартапів, у тому числі для організації в майбутньому власного аграрного бізнесу.
 6. Основні завдання та функції Науково-координаційної ради Центру
  Науково-координаційна рада:
  1. Визначає та погоджує з НААН та обласними державними адміністраціями на відповідних територіях головні пріоритети та основні напрями діяльності Центру з питань здійснення наукових досліджень та впровадження результатів наукових досліджень (інновацій) у межах своєї компетентності.
  2. Узагальнює результати аналізу стану аграрної науки і освіти в регіоні, за результатами узагальнення цього аналізу пропонує та спільно здійснює заходи разом із місцевими органами влади, суб’єктами аграрного бізнесу в регіоні, при підтримці МОН, НАН, НААН, і Мінагрополітики, спрямовані на збереження та подальший розвиток наукового, кадрового та інноваційного потенціалу регіону.
  3. Координує залучення наукових установ та закладів вищої освіти, які входять в сферу координації Центру, до вивчення потреб регіонів у фахівцях певного рівня кваліфікації та профілю підготовки, формування поточних і перспективних планів наукових досліджень і впровадження інновацій на визначених територіях діяльності центрів.
  4. Обґрунтовує та подає на розгляд Президії НААН, Мінагрополітики, МОН, НАН, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади пропозиції щодо фінансового і матеріально-технічного забезпечення наукових досліджень та впровадження інновацій з проблем, що мають важливе значення для наукового та інноваційного розвитку регіону, сприяє формуванню та реалізації наукової та науково-технічної політики для забезпечення сталого соціально-економічного розвитку визначених територій.
  5. Визначає склад та структуру наукових секцій Центру відповідно до визначених головних пріоритетів і напрямів його діяльності.
  6. Затверджує плани діяльності Центру.
  7. Забезпечує розробку за участю наукових установ та подання на розгляд відповідних центральних та місцевих органів виконавчої влади пропозицій щодо пріоритетів наукових досліджень та інновацій, організації фінансового і матеріального забезпечення, виконання науково-дослідних заходів з вирішення проблем, що мають важливе значення для регіонів, врахування інтересів суб'єктів підприємництва та громад.
  8. Організовує взаємодію Центру з відповідними місцевими органами влади та самоврядування, суб'єктами підприємництва в питаннях реалізації регіональної науково-технічної політики.
  9. Сприяє створенню обласних філій, наукових секцій та експертних комісій Центру;
  10. Приймає рішення про участь головної наукової установи у заснуванні організацій, діяльність яких відповідає меті і завданням Центру.
  11. Затверджує річні звіти про діяльність Центру.
  12. Схвалює і узагальнює рішення, прийняті на засіданні наукових секцій, розглядає надані науковими секціями річні звіти пре результати їхньої діяльності.
  13. Розглядає і схвалює річні звіти, підготовлені виконавчим директором — вченим секретарем Ради, про діяльність цієї Ради.
  14. Рада Центру має право:
   • одержувати від науково-дослідних установ і закладів вищої освіти, які віднесені до сфери координації центру, всю необхідну інформацію, що стосується формування науково-дослідних робіт та впровадження інновацій, створювати робочі групи (комісії) для аналізу та оцінки науково-дослідних робіт, програм і проектів в інтересах потреб регіону.
   • запрошувати до участі в роботі Ради керівників і фахівців наукових установ, підприємств і організацій регіону незалежно від відомчого підпорядкування і форм власності, а також громадські об’єднання, формувати творчі наукові колективи за їх згодою;
   • координувати свою роботу із Президією НААН та обласними державними адміністраціями.
 7. Структура та форми роботи Науково-координаційної ради Центру
  1. Склад Ради формується загальними зборами Центру та затверджується президентом НААН.
  2. До складу Ради Центру входять керівники та наукові працівники наукових установ, навчальних закладів, які знаходяться в сфері координації Центрального міжрегіонального наукового центру, представники місцевих органів державної влади та самоврядування, аграрного підприємництва, громадських організацій, запропонованих їх представницькими органами.
  3. Раду очолює голова Ради Центру, який обирається прямим голосуванням більшістю голосів членів Ради терміном на три роки.

   Голова Центру та голова Ради Центру представляють Центр у Президії НААН, НАН. Мінагрополітики, МОН, державних і місцевих органах влади, інших установах, організаціях та підприємствах. За відсутністю голови Ради керівництво Радою здійснює один із його заступників.

  4. Голова Ради організовує роботу відповідно до річного та перспективного планів, що обговорюються і затверджуються на засіданнях Ради.
  5. Основною формою роботи Ради є її засідання, які проводяться за необхідністю, але не рідше двох разів на рік. При розгляді перспективних напрямів здійснення науково-інноваційної політики в регіоні на засідання Ради запрошуються представники органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, відповідних відомств, установ, громадських організацій та представників аграрного бізнесу.
  6. Рішення Ради є правомочним, якщо на засіданнях присутні не менше половини її членів. Рішення Ради центру оформляється протоколом і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало понад половину присутніх членів Ради.
  7. Рада створює науково-координаційні секції по співробітництву в регіонах Центру та секції, які формуються з провідних науковців у відповідній галузі знань. Керівники наукових секцій затверджуються на засіданні Науково-координаційної ради Центру. На засіданнях наукових секцій розглядається: тематика наукових досліджень за конкретним напрямом (галуззю); пропозиції щодо вдосконалення наукової та інноваційної діяльності; рекомендації щодо доцільності продовження виконання науково-дослідних робіт; координація здійснення організаційних заходів про виконання намічених планів співробітництва.
 8. Бюро Науково-координаційної ради Центру
  1. Рада Центрального міжрегіонального наукового центру НААН самостійно визначає чисельність та персональний склад Бюро Ради, його функції та повноваження. Головою Бюро Ради Центру за посадою є голова Науково-координаційної Ради Центру.
  2. Науково-координаційна рада Центру обирає прямим голосуванням Бюро із складу членів Науково-координаційної ради Центру.
  3. Бюро Ради проводить свої засідання не рідше одного разу в квартал, розглядає питання, які відносяться до компетенції Ради із наступним затвердженням їх на засіданні Ради.
 9. Функції секретаріату Ради і її Бюро
  Виконує робочий апарат структурного підрозділу головної наукової установи, який забезпечує діяльність Центрального міжрегіонального наукового центру.
 10. Виконавчий директор центру
  1. Виконання функцій вченого секретаря, науково-організаційну та фінансово-господарську діяльність Центрального міжрегіонального наукового центру забезпечує виконавчий директор — заступник керівника головної наукової установи Центру з наукової роботи. Виконавчий директор Центру вирішує кадрові питання, за погодженням із головою Центру та головою Науково-координаційної ради визначає штатний розклад підрозділу із забезпечення діяльності Центру, готує для затвердження Радою пропозиції щодо визначення тематики науково-дослідних робіт, впровадження результатів досліджень та надання інших видів послуг, забезпечує фінансово- господарську діяльність Центру. Виконавчий директор Центру призначається на цю посаду та звільняється з неї Президією НААН.
  2. Готує пропозиції для затвердження Науково-координаційною радою Центру та організовує розробку та виконання планів науково-дослідних робіт та впровадження інновацій згідно потреб і заявок регіональних органів влади, місцевого самоврядування та суб’єктів аграрного бізнесу, організовує контроль за їх виконанням відповідними науковими установами та закладами вищої освіти, які віднесені до сфери координації Центру.
  3. Подає в визначеному порядку звіти до НААН та регіональних органів влади про результати науково-дослідної діяльності Центру та стан впровадження інновацій.
  4. Укладає від імені головної наукової установи Центру фінансові договори, контракти, угоди, видає доручення, підписує рахунки, орендує і придбає майно, приймає рішення про подання від імені Центру претензій і позовів до юридичних осіб та громадян, як в Україні, так і за кордоном.
  5. З метою реалізації завдань Центру видає накази і розпорядження відповідно до трудового законодавства та діючих в НААН положень, приймає і звільняє з роботи працівників робочого апарату підрозділу, який забезпечує діяльність Центру, вживає заходів щодо їх заохочення за зразкове виконання службових обов’язків, високі досягнення в праці, виконання особливо важливих робіт тощо, а в разі необхідності накладає на працівників Центру дисциплінарні стягнення.
  6. Встановлює компетенцію працівників виконавчого апарату Центру.
 11. Фінансування діяльності Центру
  Фінансування діяльності Центрального міжрегіонального наукового центру здійснюється головною науковою установою за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, коштів, що надходять від виконання науково-дослідних робіт і впровадження інновацій від замовників, а також приватних підприємств та організацій, грантів вітчизняних і міжнародних організацій та інших надходжень, які не заборонені чинним законодавством.
 12. Прикінцеві положення
  Створення, реорганізація і ліквідація Центру здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством та цим положенням.