ГоловнаАспірантура


Підготовка наукових кадрів в ДУ Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України

Підготовка наукових кадрів в Інституті ЗГ

Основними формами підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації в ДУ Інститут зернових культур НААН України є аспірантура та докторантура.

Інститут здійснює підготовку докторів філософії, згідно з отриманою ліцензією МОН України на відповідну освітню діяльність за акредитованою Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти освітньо-науковою програмою, та докторів наук за науковими програмами в галузі знань 20 – Аграрні науки та продовольство зі спеціальності 201 – Агрономія.

При Інституті утворюються спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 20 – Аграрні науки та продовольство зі спеціальності 201 – Агрономія, відповідно до Порядку присудження ступеня доктора філософії. Інформація про утворення разової ради подається до системи NAQA.Svr Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, яка призначена для внесення інформації про спеціалізовані разові ради, утворені для захисту дисертацій для присудження ступеня доктора філософії.

На підставі клопотання до Міністерства освіти і науки України при Інституті функціонує спеціалізована вчена рада з присудження наукового ступеня доктора наук Д 08.353.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) сільськогосподарських наук за профілем ради: 06.01.05 «Селекція і насінництво» та 06.01.09 «Рослинництво». Спеціалізована вчена рада у своєму складі має дванадцять докторів сільськогосподарських наук. Серед членів спеціалізованої вченої ради дев’ять професорів, три академіка НААН України та член-кореспондент НААН України.

Додаткову інформацію можна отримати:

за тел.: (056) 732-42-88; (095) 07-10-448 (viber)

e-mail: d08.353.01@gmail.com; tet.mtv.ru@gmail.com