ГоловнаПро ІнститутНаукові дослідження

Програми наукових досліджень, виконавцем яких є Державна установа Інститут зернових культур НААН України

ПНД 2 Системи землеробства за оптимізації землекористування в агроландшафтах («Системи землеробства і землекористування»)

Розробити теоретичні основи оптимізації агробіологічних режимів підвищення продуктивності сівозмін різної спеціалізації на базі протиерозійних способів обробітку грунту

Підпрограма 3 "Сталі системи землеробства для зони Степу

Головна організація з виконання ПНД – ННЦ «Інститут землеробства НААН»

ПНД 13 Створення сортів зернових, круп'яних, зернобобових культур з комплексною стійкістю до стресових факторів середовища, підвищеною якістю врожаю («Зернові, круп'яні, зернобобові культури»)

Розроблення науково-мотодологічних засад селекції вівса різного напряму використання з підвищеною стійкістю до стресових умов та високими дієтичними якостями

Головна організація з виконання ПНД – Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення

ПНД 14 Біотехнологічні та молекулярно-генетичні методи поліпшення кількісних і якісних ознак рослин («Біотехнологія і генетика в рослинництві»)

Фундаментальні основи біотехнологічного забезпечення селекційного процесу у кукурудзи на основі використання функціональних молекулярно-генетичних маркерів

Головна організація з виконання ПНД – Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення

ПНД 15 Агробіологічні системи виробництва зерна в Україні. Селекція та насінництво кукурудзи і сорго. («Системи виробництва зерна»)

Теоретичні основи підвищення врожайності скоростиглих гібридів кукурудзи ФАО 150-290, адаптованих до умов різних кліматичних зон України

Підпрограма 1 Створення вихідного матеріалу та гібридів кукурудзи і сорго, адаптованих до умов різних зон України

Підпрограма 2 Агробіологічні системи вирощування зернових культур, адаптованих до умов різних зон України

Головна організація з виконання ПНД – ДУ Інститут зернових культур

ПНД 24 Фітосанітарна безпека, захист і карантин рослин («Захист рослин»)

Наукове обґрунтування системи інтегрованого захисту пшениці озимої та кукурудзи від хвороб і шкідників в зоні Степу

Підпрограма 2 Формування шкідливого ентомокомплексу в агроценозах та контроль шкідників в агроценозах

Підпрограма 5 Екологічно-безпечний захист сільськогосподарських культур від шкідливих організмів

Головна організація з виконання ПНД – Інститут захисту рослин

ПНД 31 Генетичне поліпшення сільськогосподарських тварин, їх відтворення та збереження біорозмаїття («Генетика, збереження та відтворення біоресурсів у тваринництві»)

Визначити адаптаційні особливості і характер успадкування полігенно-спадкових ознак свиней різних генотипів та розробити інтегровану систему створення високопродуктивної популяції

Підпрограма 2 Селекція, оцінка племінної цінності та стан біорозмаїття у тваринництві

Головна організація з виконання ПНД – Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця

ГІНД 41 Використання потенціалу аграрної науки для інноваційного розвитку галузей агропромислового виробництва України («Інноваційний розвиток»)

Розробити методичні основи провайдингу та трансферу інновацій в агропромислове виробництво

Підпрограма 2 Провайдинг та трансфер інновацій в агропромислове виробництво з урахуванням регіональних особливостей.

Підпрограма 4. Розвиток системи міжрегіональної взаємодії науки, освіти та бізнесу з питань інноваційного розвитку

Головна організація з виконання ПНД – Національна наукова сільськогосподарська бібіліотека