ГоловнаПро ІнститутЕрастівська дослідна станціяСучасні досягнення

Сучасні досягнення науки Ерастівської дослідної станціїСучасні досягнення

Для умов степової зони розроблені і впроваджені у виробництво основні елементи систем землеробства, в яких основну увагу приділено підвищенню продуктивності ріллі та одержання достатньої кількості якісної і екологічно чистої продукції, при цьому поєднуються основні фактори збереження і відтворення родючості ґрунту в умовах обмеженого застосування агрохімікатів (покращення агрофізичних, агрохімічних і біологічних властивостей ґрунту шляхом підтримання на оптимальному рівні щільності та структури, забезпечення оптимального рівня повернення елементів живлення у грунт та бездефіцитного балансу гумусу за ротацію сівозміни, утримання і збереження екологічної рівноваги агроценозу).

На основі багаторічних досліджень в стаціонарних дослідах:

 • розроблені системи інтенсивних і спеціалізованих багатопільних та короткоротаційних сівозмін з різним насиченням їх зерновими та зернобобовими культурами;
 • розроблені основи використання окремих бобових та хрестоцвітих культур на зелене добриво, а саме;
 • визначились із найбільш ефективними культурами для сидерату в умовах північного Степу;
 • розробили технології використання редьки олійної на зелене добриво в сидеральному пару та післяжнивній сидерації у сівозмінах північного Степу;
 • проведені порівняння особливостей шести систем удобрення та двох систем обробітку ґрунту в різних сівозмінах, що дозволить в перспективі підібрати ефективний варіант системи землеробства стосовно конкретних ґрунтово-кліматичних умов кожного господарства;
 • вивчені та впроваджені у виробництво основні агротехнічні прийоми в адаптивних ресурсозберігаючих технологіях вирощування ячменю, вівса, ярої пшениці, ярого тритикале, гороху та нуту стосовно умов степової зони;
 • технологія вирощування нових гібридів кукурудзи, яка включає оптимізацію строків сівби, густоти стояння рослин і заходів контролювання фітосанітарного стану посівів;
 • розроблена енергоощадна технологія вирощування високо адаптивних гібридів кукурудзи цільового призначення різних груп стиглості для умов північного Степу;
 • удосконалена технологія вирощування кукурудзи із використанням пожнивних решток за різних способів основного обробітку ґрунту;
 • розроблена адаптивна технологія вирощування сої для впровадження в сівозмінах короткої ротації;
 • удосконалена ресурсоощадна адаптивна технологія вирощування сої та кукурудзи в сівозмінах (дво-, три- та чотирипільних) короткої ротації, що дозволяє застосувати повний комплекс агротехнічних та хімічних заходів проти бур’янів і одержати високий урожай зернових та зернобобових культур в богарних умовах північного Степу;
 • розроблена і впроваджується адаптивна технологія вирощування зернового сорго, яка підвищує стійкість рослин до впливу несприятливих умов довкілля і забезпечує суттєве збільшення рівня урожайності цієї культури;
 • розроблені сучасні технології відтворення втраченої родючості чорноземних ґрунтів;
 • здійснено всебічну порівняльну оцінку агрохімічних та агрофізичних показників чорноземів звичайних на цілині та ріллі;
 • удосконалено основні елементи системи удобрення зернових культур в зоні Степу України;
 • проведено моніторинг агрохімічних показників чорноземів звичайних в агроценозах зернових культур та удосконалено існуючу ґрунтову діагностику;
 • розроблено технологію детоксикації важких металів в техногенно-забруднених ґрунтах;
 • проведено синтез нових видів мікродобрив в хелатній формі;
 • здійснено синтез двох нових інгібіторів нітрифікації;
 • удосконалено спосіб підвищення морозостійкості озимих зернових колосових культур;
 • розроблено технологію вилучення важких металів з осадів міських стічних вод та отримання на їх основі нових видів органо-мінеральних добрив пролонгованої дії;
 • удосконалено технологію отримання нових видів органо-мінеральних добрив пролонгованої дії;
 • розроблено спосіб сумісного внесення рідких мінеральних добрив з ґрунтовими гербіцидами в агроценозах соняшника та кукурудзи;
 • розроблено спосіб зміщення строків сівби в сторону більш ранніх в агроценозах ярих зернових культур;
 • удосконалено технологію проведення передпосівної інкрустації насіння зернових та зернобобових культур;
 • розроблено спосіб проведення позакореневого підживлення в агроценозах зернових культур;
 • удосконалено технологію підвищення коефіцієнта використання поживних речовин з внесених в грунт мінеральних добрив;
 • розроблено спосіб імпрегнування органо-мінеральних добрив пролонгованої дії ґрунтовим гербіцидом і їх послідуюче припосівне внесення з метою знищення проростків бур’янів в посівному рядку;
 • удосконалено спосіб прискорення мінералізації органічної речовини під час компостування;
 • проведений комплексний аналіз показників родючості чорноземів звичайних після їх інтенсивного довготривалого сільськогосподарського використання в порівнянні з цілиною, що свідчить про їх суттєву деградацію за всіма показниками;

Пріоритетність наукових розробок захищено 10 патентами України на винаходи.