ГоловнаОсвітній процесПерелік навчальних дисциплін вільного вибору аспіранта

ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ,
ЩО ФОРМУЮТЬ ФАХОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ
ЗА ВІЛЬНИМ ВИБОРОМ АСПІРАНТА

Навчальна дисципліна Кількість кредитів ЄКТС Форма підсумкового контролю Послідовність вивчення, семестр
1 Клітино-інженерні та молекулярно-генетичні біотехнології сільськогосподарських рослин 5 Залік 1-2
2 Адаптивна селекція зернових сільськогосподарських культур 5 Залік 1-2
3 Сучасні технології та нормативно-правова база насінництва 5 Залік 1-2
4 Адаптивне землеробство в умовах трансформації агросистем 5 Залік 1-2
5 Смарт-методи управління родючістю ґрунтів 5 Залік 1-2
6 Регулювання шкодочинності бур’янів в біотехногенних системах 5 Залік 1-2
7 Агротехнологічні принципи підвищення продуктивності кукурудзи й сорго 5 Залік 1-2
8 Агробіологічні особливості формування врожайності зернобобових культур 5 Залік 1-2
9 Агроекологічні заходи вирощування зернових колосових культур 5 Залік 1-2
Загальний обсяг навчальних дисциплін вільного вибору аспіранта, кредити ЄКТС 15

З переліку вибіркових навчальних дисциплін аспірант повинен обрати будь-які навчальні дисципліни в обсязі не менш 15 кредитів ЄКТС.

Зі змістом вибіркових навчальних дисциплін можна ознайомитися в силабусах на сайті інституту http://www.institut-zerna.com/education/silabus_fahcompetentions.htm