ГоловнаОсвітній процесІндивідуальна освітня траєкторія

Індивідуальна освітня траєкторія

ІНДИВІДУАЛЬНА ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ

Індивідуальна освітня траєкторія – персональний шлях реалізації особистісного потенціалу здобувача ступеню доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти, що формується з урахуванням його здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і досвіду, ґрунтується на виборі аспірантом видів, форм і темпу здобуття освіти, суб’єктів освітньої діяльності та запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін і рівня їх складності, методів і засобів навчання. Індивідуальна освітня траєкторія аспіранта реалізується через індивідуальний навчальний та індивідуальний план наукової роботи Індивідуального плану виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії.

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Індивідуальний навчальний план аспіранта містить перелік та обсяг обов’язкових та вибіркових навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення та форми контролю.

Освітньо-наукова програма та навчальний план є основою для формування аспірантом індивідуального навчального плану та індивідуального плану наукової роботи, які погоджуються та затверджуються науковим керівником.

Індивідуальний навчальний план аспіранта містить перелік дисциплін вільного вибору аспіранта . З переліку вибіркових навчальних дисциплін аспірант повинен обрати будь-які навчальні дисципліни в обсязі не менш 15 кредитів ЄКТС.

Порядок обрання вибіркових дисциплін здійснюється відповідно до п. 6 Положення про організацію освітнього процесу здобувачів ступеня доктора філософії при ДУ Інститут зернових культур НААН України за спеціальністю 201 – Агрономія.

Засвоєння аспірантами навчальних дисциплін може відбуватися в рамах академічної мобільності на базі інших наукових і освітніх установ (у тому числі іноземних держав). Право на академічну мобільність може бути реалізоване на підставі міжнародних договорів, програм та проектів про співробітництво між ДУ Інститут зернових культур НААН України та вітчизняною або іноземною науковою установою (вищим навчальним закладом), а також може бути реалізоване учасником освітнього процесу з власної ініціативи, підтриманої адміністрацією інституту, на основі індивідуальних запрошень та інших механізмів, відповідно до п. 10.5 Положення про організацію освітнього процесу здобувачів ступеня доктора філософії при ДУ Інститут зернових культур НААН України за спеціальністю 201 – Агрономія та угод про співробітництво щодо реалізації програми академічної мобільності здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії.

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН НАУКОВОЇ РОБОТИ

Аспіранти проводять наукові дослідження згідно з індивідуальним планом наукової роботи, який визначає зміст, строки виконання і обсяг наукових робіт, а також запланований термін захисту дисертації впродовж строку підготовки в аспірантурі.

Індивідуальний план наукової роботи аспіранта є невід’ємною частиною навчального плану аспірантури. Наукова складова освітньо- наукової програми передбачає проведення власного наукового дослідження під керівництвом одного або двох наукових керівників та оформлення його результатів у вигляді дисертації.

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії має бути самостійним розгорнутим дослідженням, що пропонує розв’язання актуального наукового завдання в певній галузі знань, або ж на межі кількох галузей, результати якого становлять оригінальний внесок у суму знань відповідної галузі (галузей) та оприлюднені у відповідних публікаціях.

ВИБІР ТЕМИ ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Тема дисертаційного дослідження аспіранта має бути сформульована в межах напрямів наукових досліджень за спеціальністю 201 – Агрономія, яка, в свою чергу, визначаються у межах Програм наукових досліджень ДУ Інститут зернових культур НААН України.

Формулюючи тему дисертаційного дослідження, аспірант може провести аналіз дисертацій, які захищені у спеціалізованої вченої раді інституту, у обраній ним предметній галузі дослідження, скориставшись Репозитарієм інституту.

ПЕРЕЛІК ТЕМ ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Теми дисертаційних досліджень , запропонованих аспірантам інституту, є актуальними для розвитку відповідної галузі науки і виробництва, особливо на користь Україні та пов’язані з галузевими та державними планами і програмами.

АПРОБАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Згідно з індивідуальним планом наукової роботи, необхідно обґрунтувати самостійність дослідження та особистий внесок аспіранта при одержанні нових науково-обґрунтованих результатів через апробацію результатів дисертації на міжнародних і вітчизняних наукових та науково- практичних конференціях. Аспірант вільно, або спільно з науковим керівником, визначає у роботі яких конференції бути приймати участь, згідно Переліку конференції по сільському господарству .

Основні наукові результати дисертаційних досліджень обов'язково повинні бути опубліковані аспірантом у формі наукових монографій чи статей у наукових фахових виданнях України та міжнародних реферованих журналах або періодичних виданнях інших держав , що входять до Організації економічного співробітництва та розвитку або Європейського союзу, індексованих в наукометричних базах. Такі публікації можуть бути виконані як самостійно, так і в співавторстві.

ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Впровадження результатів дисертаційних досліджень передбачає наявність експертизи дослідного зразка наукової продукції, корисної моделі або винаходу; науково-практичних (науково-методичних) рекомендацій про напрями можливого використання результатів дисертаційних досліджень; актів про впровадження результатів дисертаційних досліджень. Аспірант спільно з науковим керівником визначають господарство, форми і методи впровадження результатів дисертаційних досліджень. При цьому, напрями науково-дослідних робіт носять спеціалізований характер залежно від зональних умов та наукових традицій в мережі дослідних станцій та підприємств Інституту .

СТАЖУВАННЯ, ГРАНТИ ТА КОНКУРСИ

Згідно з індивідуальним планом наукової роботи, за необхідності та за бажанням аспіранта, можна приймати участь у конкурсах, грантових проектах, стажуваннях та отримати іменні стипендії.

Стажування дозволяє аспірантам отримати вагомий досвід практичної роботи у провідних закордонних та вітчизняних наукових і освітніх установах.

Гранти та конкурси дозволяють отримати кошти на фінансування досліджень, поїздки на закордонну конференцію, нагороди за конкурсну роботу, стипендії.

Щорічно Національна академія аграрних наук України проводить конкурсний відбір та рекомендує молодих учених Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки, щодо призначення стипендії Президента України , стипендії Кабінету Міністрів України та премії Президента України для молодих вчених.

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Рада молодих вчених Національної академії аграрних наук України

Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України

Рада молодих вчених Дніпропетровської області

Рада молодих вчених Інституту зернових культур НААН України